Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2016-11-16T13:54:55+00:00

Algemene Voorwaarden voor Verhuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leliveld Verhuur B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Ter Aar.
Op 19 april 2007 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Alphen aan den Rijn onder dossiernummer 28043860.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:Leliveld Verhuur of verhuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leliveld Verhuur B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Ter Aar; Huurder of wederpartij: de contractuele wederpartij van Leliveld Verhuur; Gehuurde: de door Leliveld Verhuur aan de huurder onder welke titel dan ook ter beschikking gestelde of (af)geleverde zaken, zoals aggregaten, attracties, dansvloeren, decors, geluidsapparatuur, meubilair, podia, tapijt, verlichting, verwarmingsunits en dergelijke; Huurprijs: de geldelijke (tegen)prestatie van de huurder.

Artikel 2: Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle door wederpartij gehanteerde voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten van verhuur, levering en/of verrichten van diensten door Leliveld Verhuur B.V., hierna in deze voorwaarden te noemen: “Leliveld Verhuur”, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

2. Een overeenkomst wordt alleen dan niet door deze algemene voorwaarden beheerst, wanneer partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen en Leliveld Verhuur dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd, zulks met vermelding
van de niet van toepassing zijnde bepalingen.

3. Leliveld Verhuur kan niet door enige handeling, door een mededeling, een toezegging van een werknemer of vertegenwoordiger of stilzwijgend geacht worden te hebben ingestemd met de door wederpartij gehanteerde voorwaarden of met een niet schriftelijk overeengekomen wijziging van deze verhuurvoorwaarden.

4. Tenzij Leliveld Verhuur aan wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft medegedeeld, worden alle overeenkomsten die voortvloeien uit een éénmaal tot stand gekomen overeenkomst en alle nieuwe overeenkomsten tussen partijen eveneens beheerst door deze voorwaarden, ook in het geval de overeenkomst nadien per telefoon, telex, telefax of telegram, dan wel door email tot stand komt.

5. Indien Leliveld Verhuur en wederpartij bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden overeenkomen, gelden deze afwijkende voorwaarden slechts voor de overeenkomst tot verhuur, waarvoor deze voorwaarden tussen partijen zijn overeengekomen en hebben deze afwijkende voorwaarden geen werking op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op door Leliveld Verhuur te verlenen service en onderhoud.

Artikel 3: Offertes, overeenkomsten en documentatie 
1. Alle door Leliveld Verhuur uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Leliveld Verhuur is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. Wanneer wederpartij een order plaatst, die niet is voorafgegaan door een offerte van Leliveld Verhuur, komt eerst een overeenkomst tot stand indien Leliveld Verhuur schriftelijk deze order heeft geaccepteerd.

3. Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen in een gesloten overeenkomst kunnen partijen binden. Wanneer wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de overeengekomen prijs eveneens schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van Leliveld Verhuur zijn niet bindend dan nadat en voor zover zij door Leliveld Verhuur schriftelijk zijn bevestigd.

5. Gegevens welke zijn vermeld in catalogi, documentatie, afbeeldingen, tekeningen en berekeningen door of namens Leliveld Verhuur verstrekt, zijn indicatief. De wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen, behalve voor zover genoemde gegevens uitdrukkelijk zijn opgenomen in een op grond van het bovenstaande tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Leliveld Verhuur behoudt zich het recht voor constructie-, maat- en materiaalwijzigingen ten opzichte van de in haar catalogi en andere drukwerken vervatte gegevens en afbeeldingen in de te leveren zaken aan te brengen.

6. Ten aanzien van de te leveren zaken en/of de te verrichten diensten geldt, dat deze worden aangeboden en geleverd en/of verricht met inachtneming van de gebruikelijke richtlijnen en normen met betrekking tot ontwerp, berekeningen en montage, waarbij de huurder verantwoordelijk is voor de juistheid van volledigheid van de gegevens, welke door hem dienen te worden verstrekt. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie, onderdelen of zaken zijn toelaatbaar.

7. Aanbiedingen, documentatie, tekeningen, berekeningen en beschrijvingen blijven eigendom van Leliveld Verhuur, ook al zijn daarvoor kosten door haar in rekening gebracht. Zij dienen, indien geen overeenkomst tot stand komt, onverwijld aan Leliveld Verhuur te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Leliveld Verhuur noch in origineel noch in afschrift aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven.
Wederpartij staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door Leliveld Verhuur gebezigde en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. Bij overtreding van het vorenstaande is huurder
aan Leliveld Verhuur 20% verschuldigd van het in de aanbieding door Leliveld Verhuur genoemde totaalbedrag, met een minimum van € 2.500,00 per overtreding.

8. Indien de huurder een rechtspersoon is dient de overeenkomst van verhuur en huur ondertekend te worden door die personen die deze rechtspersoon rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen. Indien de overkomst namens de rechtspersoon wordt ondertekend door personen die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, zijn deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende gevolgen.

Artikel 4: Begeleide of onbegeleide verhuur
Het gehuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder
begeleid verhuren wordt verstaan, dat Leliveld Verhuur, naast het ter beschikking
stellen van het gehuurde aan huurder, tevens medewerkers ter beschikking stelt ter
bediening, instructie, verzorging en bewaking van de ter beschikking gestelde zaken
en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid verhuren wordt
verstaan het in huur afstaan van het gehuurde zonder dat medewerkers van Leliveld
Verhuur ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en
bewaking van het gehuurde.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van huurder en vrijwaring
1. In geval van onbegeleide verhuur is de huurder aansprakelijk voor alle schade
(waaronder bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde
mocht worden toegebracht al dan niet door schuld van de huurder en
onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
2. In geval van onbegeleide verhuur vrijwaart de huurder de verhuurder voor alle
schade van gebruikers van het gehuurde en/of derden, waarvoor de
verhuurder op grond van welke wettelijke bepaling dan ook, aansprakelijk
mocht zijn, tenzij de huurder bewijst dat de schade is ontstaan als gevolg van
een defect aan het gehuurde dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de
huur of het gevolg is van een onzichtbaar gebrek aan het gehuurde.
3. Ingeval van onbegeleide verhuur, draagt de verhuurder geen
aansprakelijkheid voor eventuele kosten en/of schade en/of defect aan het
gehuurde of aan derde(n) toegebracht. Indien de huurder, in geval van
onbegeleide verhuur door welke omstandigheid dan ook geen gebruik kan
maken van het gehuurde tijdens de huurperiode, draagt de verhuurder voor
de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen aansprakelijkheid, doch
blijft de huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen.

Artikel 6: Risico van het gehuurde
In geval de huurder zelf het transport van het gehuurde verzorgt, is het gehuurde
vanaf het transport voor rekening en risico van de huurder. De huurder is aldus
verplicht tot een juiste verzorging van het gehuurde van de huurder aan, zodra het
gehuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.

Artikel 7: Inspectie
In geval van onbegeleide verhuur, is de huurder verplicht het gehuurde bij aanvang
van de huurovereenkomst te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien
deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen,
wordt geacht dat de huurder het gehuurde van verhuurder in goede staat heeft
ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het
gehuurde door de verhuurder geconstateerde beschadigingen en/of defecten.

Artikel 8: Gebruik en bestemming van gehuurde
1. De huurder is gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor hetgeen
het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De verhuurder heeft
het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te
doen beëindigen, indien naar haar oordeel het gehuurde door de huurder
niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
2. De huurder maakt de keuze van de plaats waarop het gehuurde moet
worden geplaatst, dan wel worden gebruikt, en wordt geacht door die keuze
bekend te zijn met het terrein en overige omstandigheden. De huurder is
aansprakelijk voor alle schade welke aan dit terrein mochten worden
toegebracht en vrijwaart de verhuurder van aanspraken van derden ter zake.
3. Aan het gehuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
verhuurder geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen,
spijkeren en dergelijke. Indien de huurder deze handelingen niettemin verricht
en de verhuurder als gevolg daarvan schade in welke vorm en van welke aard
dan ook lijdt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan
de verhuurder te vergoeden. Indien door deze schade de verhuurder zijn
verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan
de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
4. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik en/of
transport van het gehuurde naar mening van de verhuurder gevaar oplevert
voor het materiaal dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, kan de
verhuurder het gebruik van het gehuurde stilleggen. Indien hierdoor de
aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet op het juiste tijdstip plaats heeft
gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9: Prijzen, prijswijziging
1. De met een in Nederland gevestigde wederpartij overeengekomen prijs omvat de huurprijs voor de zaken en kosten van verpakking en is exclusief BTW. De met een buiten Nederland gevestigde wederpartij overeengekomen prijs omvat enkel de prijs van de gehuurde en de (af) te leveren of ter beschikking te stellen zaken, inclusief verpakking.

2. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de op het moment van de
totstandkoming van de overeenkomst geldende lonen, sociale lasten,
materiaalprijzen en valutaverhoudingen. Indien na de totstandkoming van de
overeenkomst, maar voor ter beschikking stellen of aflevering van zaken de
kostprijs voor Leliveld Verhuur wordt verhoogd, hetzij als gevolg van
valutaherziening, verhoging van de belastingen of invoerrechten, invoering of
wijziging van overheidsvoorschriften of –maatregelen of prijsstijgingen van
grond- en hulpstoffen, dan wel andere omstandigheden die buiten de
invloedssfeer van Leliveld Verhuur vallen, is Leliveld Verhuur gerechtigd de
prijsverhoging aan wederpartij door te berekenen. Slechts indien de
prijsverhoging meer dan 10% bedraagt ten opzichte van de overeengekomen
prijs, heeft wederpartij binnen 14 dagen nadat Leliveld Verhuur huurder
dienaangaande schriftelijk heeft geïnformeerd, het recht de overeenkomst
door een aan Leliveld Verhuur gerichte schriftelijke en per aangetekende post
verzonden verklaring te ontbinden.

Artikel 10: Duur van de overeenkomst
Indien het gehuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het gehuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats. Bij langer gebruik van het gehuurde dan overeengekomen, loopt de huur automatisch voor eenzelfde periode door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een éénzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.

Artikel 11: Levering, levertijd
1. De opgegeven levertijd dan wel ter beschikking stelling gaat in op de dag na schriftelijke acceptatie van de offerte door wederpartij dan wel schriftelijke bevestiging door Leliveld Verhuur van een overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn.

3. Tenzij Leliveld Verhuur in overmacht verkeert ingevolge artikel 12, dient wederpartij bij overschrijding van de levertijd met meer dan 30 dagen Leliveld Verhuur schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om
alsnog te leveren of ter beschikking te stellen, bij gebreke waarvan wederpartij het recht heeft de overeenkomst door middel van een aan Leliveld Verhuur gerichte schriftelijke, per aangetekende post verzonden verklaring, te
ontbinden.

4. Bij overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, is Leliveld Verhuur nimmer aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij of derden ontstane schade, gevolgschade daaronder begrepen.

5. Ter beschikking stelling of levering aan een in Nederland gevestigde wederpartij geschiedt franco aan de overeengekomen plaats van aflevering, exclusief lossen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering aan een buiten Nederland gevestigde wederpartij geschiedt af fabriek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien, zowel in als buiten Nederland, de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is Leliveld Verhuur gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen. Lossing geschiedt vanwege en voor rekening van wederpartij.

6. Leliveld Verhuur wordt geacht aan haar leveringsplicht te hebben voldaan
door de zaken éénmaal aan wederpartij aan te bieden. Een aanbod tot
levering wordt met levering gelijk gesteld.
7. In het geval wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen of nalatig is
met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering,
zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van wederpartij. Wederpartij
zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de kosten
van het retourneren en van de opslag, verschuldigd zijn. In geval van
weigering tot afname zal Leliveld Verhuur niet eerder gehouden zijn de zaken
af te leveren of ter beschikking te stellen, dan nadat wederpartij de
overeengekomen prijs heeft voldaan, zulks met inbegrip van de als gevolg van
de weigering tot afname door Leliveld Verhuur gemaakte kosten.
8. Wederpartij draagt op het afleveringsadres zorg voor de benodigde
faciliteiten voor toegang en transport.
9. Het is Leliveld Verhuur toegestaan verhuurde zaken in gedeelten te leveren,
tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in
gedeelten worden geleverd of ter beschikking gesteld, is Leliveld Verhuur
bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
10. Leliveld Verhuur is gerechtigd om zonder opgave van reden levering onder
rembours te doen geschieden.
11. Leliveld Verhuur heeft het recht bij iedere verandering in de zakelijke situatie
van wederpartij (directiewisseling, overname, fusie etc.) naar haar keuze de
levering van de nog lopende overeenkomsten onmiddellijk te staken of voor
de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt indien
ongunstige inlichtingen omtrent wederpartij Leliveld Verhuur bereiken. Voorts is
Leliveld Verhuur niet gehouden tot levering zolang de vorige leveringen,
waarvan de huurprijs opeisbaar is, nog niet ten volle zijn betaald.

Artikel 12: Overmacht
1. Onder overmacht aan de zijde van Leliveld Verhuur wordt verstaan elke
omstandigheid, waarmee Leliveld Verhuur ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan een
normale uitvoering daarvan redelijkerwijs niet door wederpartij kan worden
verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, staat van beleg, aanwezigheid of dreiging met “fall-out”,
oproer, molest, brand, water- en rookschade, overstroming, sabotage,
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, ziekte van een onvervangbare
werknemer, transportproblemen, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, breuk of defecten aan machines die van bijzondere
aard zijn en specifiek voor het product zijn vervaardigd, storingen in de levering
van energie, alles zowel in het bedrijf van Leliveld Verhuur als bij derden van
wie Leliveld Verhuur de benodigde materialen of grondstoffen geheel of
gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport – al
dan niet in eigen beheer – en voorts alle overige oorzaken buiten schuld of
buiten de risicosfeer van Leliveld Verhuur ontstaan of gelegen.
2. Wanneer Leliveld Verhuur door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit
te voeren, heeft Leliveld Verhuur het recht de uitvoering daarvan op te
schorten, dan wel te hare keuze de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. In geval van overmacht is Leliveld Verhuur niet gehouden tot garantie noch
aansprakelijk voor de door wederpartij, diens afnemers of derden geleden
schade.
4. Indien door overmacht de levering met meer dan drie maanden wordt
vertraagd, zijn zowel Leliveld Verhuur als wederpartij bevoegd de
overeenkomst middels een schriftelijke per aangetekende post aan de
wederpartij gerichte mededeling met onmiddellijke ingang te ontbinden,
zonder dat één van partijen recht op schadevergoeding kan doen gelden.
5. Wanneer overmacht intreedt terwijl de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd,
heeft wederpartij, wanneer door overmacht de resterende levering meer dan
drie maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds
afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor
verschuldigde huurprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds
uitgevoerde gedeelte overeenkomstig het in lid 4 van dit artikel bepaalde te
ontbinden, onder de verplichting hetgeen hem reeds is geleverd aan Leliveld
Verhuur terug te zenden voor rekening en risico van wederpartij, op
voorwaarde dat wederpartij kan aantonen dat het reeds afgeleverde
gedeelte van de zaken door wederpartij niet meer doeltreffend kan worden
gebruikt als gevolg van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 13: Wederverhuur
Het onder- en wederverhuren van het gehuurde goed is niet toegestaan zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Artikel 14: Betaling en incasso
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal betaling van de
overeengekomen huurprijs geschieden hetzij contant aan Leliveld Verhuur,
hetzij via overboeking op een door Leliveld Verhuur aan te wijzen bank- of
girorekening bij de levering van de zaken of onmiddellijk na het verrichten van
diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen
worden geëist.
2. De in lid 1 bedoelde termijnen zijn fatale termijnen. Na het verstrijken daarvan is
wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment waarop hij in
verzuim is, is wederpartij de rente ex artikel 6:119a BW over het factuurbedrag
per kalendermaand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als
gehele maand wordt gerekend.
3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige voor hem uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, alsmede in geval van
(zijn) (aanvrage tot) faillissement, (aanvrage tot) surséance van betaling of
gehele of gedeeltelijke overname of liquidatie van zijn bedrijf, wordt hij geacht
van rechtswege in verzuim te zijn en is Leliveld Verhuur gerechtigd, hetzij de
uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, hetzij deze
zonder rechtelijke tussenkomst geheel of ten dele ontbonden te verklaren,
onverminderd de Leliveld Verhuur verder toekomende rechten, waaronder het
recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door Leliveld
Verhuur worden geen zaken in ruil aangenomen. Indien in twee of meer
termijnen betaald zal worden, is Leliveld Verhuur gerechtigd te bedingen dat
wederpartij een bankgarantie afgeeft.
5. Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. Betaling op de hoofdsom geschiedt in eerste plaats op de opeisbare
facturen die het langst openstaan, tenzij Leliveld Verhuur een andere volgorde
van betaling schriftelijk aangeeft.
6. Indien wederpartij de overeenkomst niet, dan wel slechts gedeeltelijk nakomt is
hij buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% (exclusief BTW) van het
door Leliveld Verhuur te vorderen bedrag.

Artikel 15: Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 , is Leliveld Verhuur bevoegd de
overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke, aan wederpartij
gerichte, verklaring te ontbinden:
– na schriftelijke ingebrekestelling: wanneer wederpartij enige
contractuele verplichtingen niet nakomt en na daartoe door Leliveld
Verhuur aan huurder uitgebrachte schriftelijke en per aangetekende
post verzonden sommatie nalatig blijft binnen een week aan haar
contractuele verplichtingen te voldoen;
– zonder schriftelijke ingebrekestelling: wanneer wederpartij in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling
aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest,
wanneer wederpartij overlijdt, alsmede bij een (voorgenomen) stillegging
of liquidatie van het bedrijf en/of bij een (voorgenomen) ontbinding van
de vennootschap van wederpartij.
2. Door de ontbinding worden over een weer bestaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar. In geval van deze ontbinding verbeurt wederpartij een
bedrag van 15% van de huurprijs, onverminderd de aanspraken van Leliveld
Verhuur op volledige schadevergoeding, onder meer bestaande uit
winstderving en transportkosten.
3. Buiten de in artikel 12 genoemde ontbindingsmogelijkheden heeft wederpartij
niet het recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke
verklaring te ontbinden. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst door Leliveld Verhuur die zeer ernstig is en
nadat wederpartij tenminste twee schriftelijke ingebrekestellingen heeft
verzonden, is wederpartij uitsluitend bevoegd om ontbinding van de
overeenkomst voor de rechter te vorderen.

Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden
1. Leliveld Verhuur is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen,
hetgeen niet van toepassing zal zijn op overeenkomsten, welke reeds voor het
tijdstip van wijziging of aanvulling werd geplaatst respectievelijk plaatsvonden.
2. Leliveld Verhuur zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan wederpartij
toezenden.
3. De wijzigingen treden in werking op het moment dat die wijzigingen aan
wederpartij zijn medegedeeld, althans indien Leliveld Verhuur een bepaald
tijdstip noemt waarop de wijzigingen in werking zullen treden, op dat tijdstip.

Artikel 17: Geschillen
1. De overeenkomst en overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede deze
algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daaruit
voortvloeiende of nieuwe overeenkomsten worden, behoudens de geschillen
die in hun belang of aard tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren,
ter beslechting voorgelegd aan de rechtbank te ‘s-Gravenhage,
onverminderd het recht van Leliveld Verhuur om geschillen voor te leggen aan
de bevoegde rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van wederpartij,
met inachtneming van lid 3.
3. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daaruit
voortvloeiende of nieuwe overeenkomsten met een wederpartij met een
woon-/vestigingsplaats in een land dat niet is toegetreden tot het
EEX-verordening dan wel het EEX-verdrag worden beslecht door arbitrage
volgens het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, zoals
dat gold 3 maanden voor het sluiten van de overeenkomst in verband
waarmee het geschil is ontstaan. De plaats van arbitrage is ‘s-Gravenhage.[/one_half_last]